من امیر رو مثل یک برادر کوچکترم دوست دارم. اون از خانواده با اصل و نصب و از قدیمیهای تبریز است. خانواده دوست، پسری متین، با شخصیت و تحصیلکرده کمی عجول اما با قلبی مهربان است که میتونم قول بدم اینده بسیار درخشان و زندگی موفقی دارد .