من فرید نجفلو هستم. فوق لیسانس حسابداری

من چیزی را شروع نمی کنم مگر اینکه بدانم بهترین کار خواهد بود.

با تشکر: فرید نجفلو

PHP, Visual Basic and C# Developer 

I'll not start anything unless I believe it will be the best.